LOGOPEDIE > REKENEN - DYSCALCULIE >

LEZEN - DYSLEXIE | SPELLING - DYSORTHOGRAFIE | REKENEN - DYSCALCULIE | TAAL | SPRAAKSTOORNISSEN | STOTTEREN | STEM |REKENPROBLEEM OF DYSCALCULIE?


Bij een rekenachterstand kan er sprake zijn van een tijdelijk rekenprobleem dan wel van een rekenstoornis (= dyscalculie).


Bij een rekenprobleem merken we dat de achterstand door extra oefeningen en logopedische begeleiding geleidelijk aan kan worden weggewerkt.


Bij dyscalculie blijft het reken moeizaam verlopen door een gebrekkige automatisatie en is er m.a.w. sprake van volgende 3 kenmerken:

 • een ernstige achterstand voor het rekenen.
 • een hardnekkig en “didactisch resistent” probleem, dus een rekenachterstand die aanwezig blijft ook na 3 tot 6 maanden intensieve therapie.
 • de achterstand is niet volledig te verklaren door andere zaken zoals mindere begaafdheid, anderstaligheid, ziekte, kwaliteit van het onderwijs, emotionele problemen, ... .


Iemand met dyscalculie is dus zeker niet dom of lui!


OORZAAK VAN DYSCALCULIE


Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaak van dyscalculie.
Bij een aantal mensen ziet men neurologische deficits.
Problemen met het werkgeheugen en eventueel ook met het langetermijngeheugen worden gemeld.


SOORTEN DYSCALCULIE


Sommige auteurs melden dat er verschillende subtypes van dyscalculie zijn.
Prof. Desoete en co-auteurs melden in hun boek “Dyscalculie” (Academia Press, 2013) dat er wetenschappelijke evidentie is voor 2 subtypes:

 • Semantische geheugendyscalculie: hierbij heeft men vooral een probleem met het onthouden van de basiscombinaties tot 10 (bv. de splitsingen), met de tafels, met formules. Het gaat niet om een gebrek aan inzicht, maar vooral om een automatiseerprobleem. Hoofdrekenen verloopt hierdoor moeilijk.
 • Procedurele dyscalculie: hierbij maakt men vooral fouten in de procedure (= het stappenplan of de manier waarop je een oefening oplost), waardoor men in de war geraakt. Langere berekeningen en oefeningen met rekentaal zouden voor hen daarom ook knap lastig zijn.

Daarnaast hebben kinderen met dyscalculie ook vaak problemen met tijd en ruimte.

DE THERAPIE


Bij rekenproblemen en dyscalculie begeleiden we vanuit dezelfde basis:

 • we vertrekken vanaf de hiaten voor wiskunde van uw kind en gaan zo samen stap voor stap over naar moeilijkere leerstof.
 • we proberen de stress te verlagen en het plezier in wiskunde en gevoel van controle opnieuw te stimuleren.


Bij dyscalculie hebben we evenwel ook aandacht voor:

 • inzicht verschaffen in het eigen probleem, met behoud van een goed zelfvertrouwen en met kennis van de eigen zwaktes én sterktes.
 • in samenwerking met de ouders en de school kunnen StiCorDi-maatregelen worden vastgelegd (= persoonlijke afspraken waardoor de leerling ondanks de dyscalculie beter kan meevolgen in de klas).


TIPS VOOR THUIS

 

 • Bij vele schoolse handboeken hoort ook een apart boekje met de verschillende regels. Gebruik dit (of het overzicht dat uw kind mee krijgt uit de logopedie) tijdens het maken van huiswerk en tijdens het voorbereiden van toetsen.
 • Geef schema's met regels een opvallende plaats thuis zodat uw kind er vaak aan wordt herinnerd. Je kan samen met je kind ook een schriftje of bakje met steekkaarten aanleggen waarin de belangrijkste regels op een overzichtelijke manier worden bewaard. Dit maken we ook vaak tijdens de logopedie.
 • Kinderen geraken snel in de war als oefeningen op een andere manier worden uitgelegd dan in de klas. Zowel tijdens de logopedie als thuis is het dus belangrijk om steeds dezelfde werkwijze te hanteren als in de klas. Als een kind moeite heeft met een bepaalde klassikale methodiek, kan er na overleg met de leerkracht afgesproken worden om iets op een alternatieve, zij het opnieuw identieke (school-thuis-logo), manier in te oefenen.
 • Laat uw kind indien nodig met tussenstappen werken en vraag het om deze ook telkens te noteren, zo worden foutjes vermeden.
 • Om leerstof in te prenten, is het beter om deze regelmatig te herhalen dan om lange tijd na elkaar te oefenen.
 • Rekenen kan best leuk zijn: rekenen op een krijtbord of whiteboard of op PC, uitkomsten controleren met een rekenmachine, splitsingen of tafels oefenen met een spelletje ,... .
 • Besef dat rekenen een grote inspanning vergt van uw kind en zet dit af en toe eens in de verf. Het is beter om de inspanning te prijzen dan de punten die iemand behaalt... .