GDPR >


Om goede zorg te verlenen heb ik verschillende gegevens van en over iemand die bij mij in begeleiding is, nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens ik over u verzamel en wat ik daarmee precies doe. In deze tekst geef ik u die informatie.

Welke gegevens verzamel ik over u?

Ik verzamel volgende gegevens over u:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

 • Mutualiteit;

 • Rijksregisternummer;

 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;

 • Gegevens over opleiding en vorming;

 • Evt. financiële gegevens.


Waarom verzamel ik die gegevens?

Ik verzamel deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om mijn logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en aan u) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en mezelf als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat ik daar wettelijke toe verplicht ben, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of mijn gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moet ik ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer ik gegevens van u verwerk om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die ik van en over u heb vallen in principe onder het beroepsgeheim. Ik deel ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met het CLB, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …), of

 • indien ik daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht ben (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik ben verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat ik uw gegevens 30 jaar bewaar.

Zijn er specifieke rechten die u kan uitoefenen over de gegevens die ik van u bewaar?

Als patiënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die ik van u bewaar.

Zo heeft u recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat ik van u bewaar. Indien u uw patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een schriftelijk verzoek aan Griet Mortier richten.

Tevens heeft u het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien u een klacht heeft specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan u die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het logopedisch patiëntendossier is Griet Mortier, die alle gegevens in het dossier noteert. Haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische praktijk:

Griet Mortier

Vriendschapstraat 10
9040 Sint-Amandsberg