LOGOPEDIE > SPELLING - DYSORTHOGRAFIE >

LEZEN - DYSLEXIE | SPELLING - DYSORTHOGRAFIE | REKENEN - DYSCALCULIE | TAAL | SPRAAKSTOORNISSEN | STOTTEREN | STEM |SPELLINGPROBLEEM OF DYSORTHOGRAFIE?


Bij een spellingprobleem kan er sprake zijn van een tijdelijke achterstand of van een spellingstoornis (= dyslexie/dysorthografie).


Bij een spellingprobleem merken we dat de achterstand door extra oefeningen en logopedische begeleiding geleidelijk aan kan worden weggewerkt.


Bij dysorthografie/dyslexie blijft de spelling moeizaam verlopen door een gebrekkige automatisatie en is er m.a.w. sprake van volgende 3 kenmerken:

 • een ernstige achterstand wat spelling betreft.
 • een hardnekkig en “didactisch resistent” probleem, dus een spellingachterstand die aanwezig blijft ook na 3 tot 6 maanden intensieve therapie.
 • de achterstand is niet volledig te verklaren door andere zaken zoals mindere begaafdheid, anderstaligheid, ziekte, kwaliteit van het onderwijs, emotionele problemen, ... .


Iemand met dysorthografie is dus zeker niet dom of lui!

Dysorthografie komt vaak voor samen met een leesstoornis of dyslexie. Klik hier voor meer info over leesproblemen.


OORZAAK VAN DYSORTHOGRAFIE


Er bestaan verschillende theorieën over de oorzaak van dysorthografie.
Het staat vast dat er sprake is van een erfelijke factor.
Net als bij dyslexie wordt ook bij dysorthografie algemeen aangenomen dat men moeite heeft met het fonologisch verwerken van taal. Mensen met dysorthografie hebben met andere woorden moeite met de koppeling van gesproken taal aan geschreven taal. Men heeft het bewuste gebruik van spellingregels nodig om foutloos te kunnen schrijven, waardoor schrijven meer tijd vergt. Uitzonderingen op een spellingregel, woorden waarvoor weinig of geen regels bestaan (bv. ei/ij, au/ou, bastaardwoorden, ...) zijn dan ook extra moeilijk voor mensen met dysorthografie. Hierdoor kan iemand met dysorthografie eveneens moeite hebben bij het leren van een nieuwe taal (Frans, Engels, ...).


DE THERAPIE


Bij spellingproblemen en dysorthografie begeleiden we vanuit dezelfde basis:

 • we vertrekken vanaf de eerste spellingregels waar iemand moeite mee heeft en gaan zo samen stap voor stap over naar moeilijkere spellingregels. Auditieve analyse en synthese (= respectievelijk het leren horen van de aparte klanken in een woord en het verbinden van aparte klanken tot een woord) kunnen hierbij ook bewust aan bod komen.
 • we proberen de stress te verlagen en het plezier bij het schrijven opnieuw te stimuleren.


Bij dysorthografie hebben we evenwel ook aandacht voor:

 • inzicht verschaffen in het eigen probleem, met behoud van een goed zelfvertrouwen en met kennis van de eigen zwaktes én sterktes.
 • in samenwerking met de ouders en de school kunnen StiCorDi-maatregelen worden vastgelegd (= persoonlijke afspraken waardoor de leerling ondanks de dysorthografie beter kan meevolgen in de klas).
 • indien nodig: gebruik van software voorstellen.


TIPS VOOR THUIS

 

 • Achteraan in het spellingwerkboek van op school staan vaak schema's met de spellingregels. Gebruik deze (of het overzicht dat uw kind mee krijgt uit de logopedie) tijdens het maken van huiswerk en het voorbereiden van dictees.
 • Geef schema's met moeilijke spellingregels een opvallende plaats thuis zodat uw kind er vaak aan wordt herinnerd. Je kan samen met je kind ook een schriftje of bakje met steekkaarten aanleggen waarin de belangrijkste spellingregels op een overzichtelijke manier worden bewaard. Dit maken we vaak sowieso tijdens de logopedie.
 • Kinderen geraken snel in de war als spellingregels op een andere manier worden uitgelegd dan in de klas. Zowel tijdens de logopedie als thuis is het dus belangrijk om steeds dezelfde werkwijze te hanteren als in de klas. Als een kind moeite heeft met een bepaalde klassikale methodiek, kan er na overleg met de leerkracht afgesproken worden om iets op een alternatieve, zij het opnieuw identieke (school-thuis-logo), manier in te oefenen.
 • Laat uw kind benoemen welke regels in een woord zitten vóór het dit noteert. Fouten voorkomen is beter dan fouten corrigeren.
 • Markeer moeilijke delen in een woord en gebruik vaste kleuren per moeilijkheid (bv. rood=verenkelen, groen=verdubbelen, blauw=onthoudstukje, geel=ch/g, ... ).
 • Herhaling is belangrijk: het dictee wordt beter verschillende keren (kort) geoefend i.p.v. 1 maal lang.
 • Spelling kan best leuk zijn: vooraf de moeilijkheden markeren met verschillende kleurtjes, woorden leggen met eetbare letters, schrijven op een krijtbord of whiteboard, dictee op PC, de rollen eens omkeren en het kind laten dicteren (waarbij het aan de ander uitlegt aan welke regels die moet denken), ... .
 • Besef dat correct schrijven een grote inspanning vergt van uw kind en zet dit af en toe eens in de verf. Het is beter om de inspanning te prijzen dan de punten die iemand behaalt... .